What a Gathering, Songs of Haim Hefer  •  Anthologies

image  image  image 

 • What a Gathering, Songs of Haim Hefer
  • 1966 - Hed-Arzi BAN 48-91 LP
 • Side One
  1. Hapgisha (Bull Session) (Haim Hefer, Meir Noy) — The Yarkon Trio with The 3 Girls (Dvora Dotan. Zohar Orin & Nira Adi)
  2. Hayo Haya Palmahnik (Once There Was a Palmachnik) (Haim Hefer, Frank Peleg) — Beit Rotschild Singers
  3. Rutie (Ruthie) (Haim Hefer, folk) — Arik Einstein
  4. Dechilak Motke (Oh, Motke) (Haim Hefer, folk) — Naomi P., Shai K. Ophir
  5. Hachofesh Tam (End of Furlough) (Haim Hefer, Sasha Argov) — Hedva & The Yarkon Trio
  6. Hafinjan (Kafeeklatch) (Haim Hefer, folk) — Yaffa Yarkoni & Choir
 • Side Two
  1. Batsheva (Haim Hefer , Moshe Wilensky) — Shoshana Damari
  2. Hashichrur (Discharged) (Haim Hefer, A. Argov) — Gidon Zinger & Beit Rotschild Singers
  3. Yatzanu At (We Started Slow) (Haim Hefer, David Zehavi) — Arik Einstein
  4. Motti (Haim Hefer, S. Fershko) — The 3 Girls (Dvora Dotan. Zohar Orin & Nira Adi)
  5. Shir Afor (Blues) (Haim Hefer, David Zehavi) — Yaffa Yarkoni
  6. Hapalmachnik Mechapes Et Hamachar (Palmachnik Looks Ahead) (Haim Hefer, A. Argov) — Beit Rotschild Singers
 • Side Three
  1. Inyan Shel Ofi (It's a Matter Of Backbone) (Haim Hefer, Moshe Wilensky) — Shai K., Rivkale
  2. Hatzhizbat (Tall Tale) (Haim Hefer, Moshe Wilensky) — Arik Lavie, Beit Rotschild Singers
  3. Hen Efshar (It May Be) (Haim Hefer, David Zahavi) — Benny Amdursky, The 3 Girls (Dvora Dotan. Zohar Orin & Nira Adi)
  4. Hapruta Vehayareach (The Moon And The Penny) (Haim Hefer, folk) — Yonna & Lilly
  5. Shoshana (Haim Hefer, folk) — Arik Einstein & Choir
  6. Baderech Tsafona (Going North) (Haim Hefer, folk) — Beit Rotschild Singers
  7. Hakrav Haacharon (Last Battle) (Haim Hefer, Moshe Wilensky) — Shoshana Damari
 • Side Four
  1. Hey, Daroma (Southward Ho) (Haim Hefer, Meir Noy) — Benny Amdursky & Choir
  2. Haahava (Love) (Haim Hefer, Samuel Fershko) — The Yarkon Trio, The 3 Girls (Dvora Dotan. Zohar Orin & Nira Adi)
  3. Hajeep (The Jeep) (Haim Hefer, Samuel Fershko) — Hedva and David
  4. Tsip (Chips) (Haim Hefer, Samuel Fershko) — The Yarkon Trio
  5. Hachablanim (Sappers) (Haim Hefer, Moshe Wilensky) — Men's Choir
  6. Dudu (Haim Hefer, A. Boskovitch) — Arik Lavie
  7. Hayu Zmanim (Those Were The Days) (Moshe Wilensky, Haim Hefer) — Shoshana Damari

 • Credits
  • Producer: Benny Amdursky
  • Conductor & Musical Director: S. Cohen